KVKK Aydınlatma Metni

Netlojistik Bilişim ve Tekstil Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“PUKTA”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekte olup, hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dâhil olmak üzere, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyad, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu sayfada kişisel verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda PUKTA olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, platform kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarına ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:

Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan, tedarikçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir. Şirketimizden ürün ya da hizmet alınması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a)

İletişim Verileri: Müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan, tedarikçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, eposta adresi, IP adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir. Alınan ürün ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, lisans yenilemesi vs. amaçlar ile işlendiği durumlarda sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.

Finansal Veriler: Şirketimizin, veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, tedarikçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından, topladığımız ücret, KDV bilgileri, cari ve banka hesap bilgisi gibi verilerdir.

Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, iş bağlantılarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel verilerdir. Tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri müşteri memnuniyetinin sağlanması, olası uyuşmazlıkların çözümü ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle kısa süreli kayıt altına alınarak işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi verilerdir.

İşlem Verileri: Müşterilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan topladığımız, ilgili veri sahibi tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sipariş ve harcama bilgileri, satın alma bilgileri, görüş, talep ve talimat bilgileri gibi verilerdir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi, PUKTA iş faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, gerçekleştirdiğimiz iş görüşmeleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Toplanan kişisel verileriniz verinin niteliğine uygun olarak, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Açık rızanızın bulunması,
Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
Şirket olarak işlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında,

Talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması,
Bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde kaydınızın hazır bulunması,
Size uygun hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan “Müşteri Memnuniyeti”ni temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca,

PUKTA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve geliştirilmesi,
İş bağlantıları, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi,
Yönetim ve iletişim faaliyetlerinin, ticari, hukuki ve iş stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi,
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması,
Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,
Yurtiçi ile ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verileriniz; yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda; aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi, yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca makul usullerle denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz PUKTA’nın güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve PUKTA standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

2. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, web sitemizde yer alan başvuru formumuzu doldurarak “İçerenköy Mahallesi Eski Evler Sokak No:19 34752 Ataşehir/İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak teslim edebilir veya netlojistik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla kvkk@netlojistik.com.tr adresine başvuru formunu göndererek şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

PUKTA, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde olmak üzere sonuçlandıracaktır. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızın korunabilmesi amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

PUKTA yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir. Yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletilecektir.

“KVKK Aydınlatma Metni”nin pdf dokümanını indirmek için burayı tıklayın.